Pairing: Oikawa x Iwaizumi + Takeru

Te no hira (Palmo di mano)