Pairing: Heero x Duo

Yuy kokoro ronsha (Protettore del cuore di Yuy)