Pairing: Shura x Aiolia

Kira kira pinku shito shito buruu (Rosa brillante, blu piovoso)